Az egyesület célja a magyar bányászat és kohászat egyetemes érdekeinek szolgálata, szakembereinek összefogása.

Részleteiben:

a) a bányászat és kohászat tudományos, műszaki, gazdasági fejlődésének elősegítése;

b) a bányászat és kohászat szakmai érdekeinek feltárása, védelme és széles körű ismertetése, szakmai érdekképviselet;

c) a bányászok és kohászok társadalmi megbecsülésének elősegítése, erősítése;

d) a magyar szakmai nyelv védelme és fejlesztése;

e) a bányászat és kohászat területén az egyesület szervezeti keretein belül tevékenykedő szakemberek összefogása, a szakmai összetartozás erősítése és fejlesztése;

f) a bányászati-kohászati szakképzés és szakoktatás fejlesztésének elősegítése, a felnőttoktatás keretében a szakmai képzés és továbbképzés;

g) az emberi értékek, köztük különösen

– nemzeti és társadalmi hagyományok ápolása, a tagság emberi kapcsolatainak, a közösségi élet szervezésének előmozdítása;

– a bányász és kohász hagyományok, a Selmecbányai Akadémia szellemi örökségének, valamint a montanisztikához fűződő Alma Mater hasonló értékeinek és a Szent Borbála kultusz megőrzése, ápolása.

h) kapcsolattartás és együttműködés a határon túl élő és tevékenykedő magyar bányászati és kohászati szakemberekkel;

i) közreműködés az euro-atlanti integráció elősegítése érdekében a bányászattal és a kohászattal kapcsolatos jogharmonizáció szakmai előkészítésében.

(2) Az egyesület céljai megvalósítása érdekében:

a) közérdekű ajánlásokat (állásfoglalásokat) dolgoz ki, ezeket nyilvánosságra hozva eljuttatja az illetékes állami, gazdasági, szakmai és társadalmi szervezetekhez, megvitatásukra tagjai sorából szakembereket ajánl;

b) kapcsolatot tart fenn az állami, gazdasági, szakmai és társadalmi szervezetekkel, együttműködik velük a bányászat és a kohászat közérdekű ügyeiben; szakmai, munkáltatói érdekképviseletet lát el azon jogi tagjai érdekében, akik ezzel az egyesületet megbízzák;

c) bevonja munkájába a bányászat és a kohászat területén, valamint szakmai vonzáskörzetében tevékenykedő szakembereket, megkülönböztetett figyelmet fordít a szakterületein tanuló és dolgozó fiatalokra;

d) szakvéleményeket, tanulmányokat készít, felhasználva a tagok tapasztalatait;

e) törekszik a magyar bányászati és kohászati szakirodalom fejlesztésére, a külföldi szakirodalom magyarországi, valamint a hazai szakirodalom nemzetközi megismertetésére;

f) gondoskodik az egyesületi szaklapok kiadásáról, segíti e lapok szerkesztőségének munkáját, felügyeli szakmai színvonalukat;

g) fokozott figyelemmel kíséri a bányászati-kohászati szakoktatás és továbbképzés helyzetét, fejlesztését javaslataival és szakvélemények kidolgozásával mozdítja elő; a felnőttoktatási forma keretében tevékenyen részt vesz a bányászattal és kohászattal foglalkozó vállalkozásokat érintő szakmai képzésben, átképzésben és továbbképzésben; továbbképző, átképző tanfolyamokat szervez; h) segíti a bányászat és kohászat emlékeinek megőrzését, hagyományainak közkinccsé tételét, az ilyen célú gyűjtemények, múzeumok alapítását és működését;

i) gyűjti, rendszerezi és megőrzi a bányászati-kohászati szakmai kultúra okiratait, segíti más szervezetek e célú munkáját;

j) szakmai rendezvényeket, tanulmányutakat szervez, illetve résztvevőket küld más szervezetek ilyen rendezvényeire;

k) társadalmi, társasági összejöveteleket szervez;

l) kapcsolatot létesít és tart fenn a hasonló célkitűzésű magyar, külföldi és nemzetközi szervezetekkel;

m) hagyományainak és meglévő szerződéseinek megfelelően kapcsolatokat tart fenn és együttműködik a határon túl élő és tevékenykedő magyar bányászati és kohászati szakemberekkel, különös tekintettel a bányászati és kohászati emlékek és hagyományok ápolására;

n) közreműködik az euro-atlanti integráció elősegítése érdekében a bányászattal és kohászattal kapcsolatos jogharmonizációs munkák szakmai előkészítésében, továbbá elősegíti az európai uniós csatlakozással kapcsolatos új szabályok, szabványok hazai szakmakultúrában való meghonosítását, beleértve az euro-atlanti országok szakmai szervezeteivel való együttműködést;

o) emlékérmeket, okleveleket és más kitüntetéseket alapít és adományoz a bányászati és a kohászati tudományok, az egyesületi élet, a szaknyelv és szakirodalom fejlesztésének elismerésére;

p) céljai érdekében alapítványokat hoz létre, részt vesz ilyen alapítványok létrehozásában és támogatásában;

q) gazdasági tevékenységet folytat szervezetének fenntartására és működőképességének megőrzésére.

(3) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártpolitikai tevékenységet nem végez, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet, továbbá megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

(4) Az egyesület közhasznú szervezetként működik az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény (a továbbiakban: Egyesületi jogról szóló törvény) kereti között.

a) Közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatok ellátásával végzi:

– tudományos tevékenység,

– szakirodalom,

– ismeretterjesztés,

– továbbképzés,

– magyarságtudat erősítése, magyar szakmai nyelv ápolása

– ipartörténeti jelentőségű emlékek, emlékhelyek védelme, ápolása

– bányász-kohász hagyományok ápolása,

– bányásznapi, Szent Borbála napi megemlékezések,

– kulturális örökség helyi védelme,

– határon túli magyarsággal kapcsolatos

tevékenység.

A közfeladatok jogszabályhelyekre való hivatkozását az alapszabály tartozékát képező 1 sz. függelék tartalmazza.

b) Az egyesület a 2. § (1) és (2) bekezdésben részletezett cél szerinti tevékenységeit – a vállalkozási tevékenység kivételével – mint országos hatókörű közhasznú szervezet a jelen pontban előzőekben felsorolt közhasznú tevékenységi körök keretein belül végzi.

c) Az egyesület tagjain kívül más is részesülhet az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból.

d) Vállalkozási tevékenységet az egyesület csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

e) Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

f) Ügyrendjét, belső szabályzatait, gazdálkodási és nyilvántartási rendjét a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerint alakítja ki.

g) Az összeférhetetlenségi szabályok tekintetében az egyesület tisztségviselőinek az egyesületi jogról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Bővebben:
https://www.ombkenet.hu/index.php/alapszabaly